Моя корзина

Ваша корзина пуста!

Distances līgums

 

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes “psx.lv” īpašnieku uzņēmumu "iWare Distribution SIA",

vienotais reģistrācijas Nr. 40103519814, reģistrēts komercreģistrā 2012. gada 6.martā, juridiskā adrese:

Brīvības 204a, Rīga, LV - 1039, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un pircēju,

kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu "psx.lv" interneta tirdzniecības vietnē  (turpmāk tekstā – Patērētājs).

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti psx.lv interneta tirdzniecības vietnē. 

 

Distances līguma spēkā stāšanās un izpildes laiks

 

1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko

līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar e-pasta starpniecību.

Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no

Patērētāju, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ,

ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju. 

2. Pirms Patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, Pārdevējs skaidri un saprotami

sniedz patērētājam šādu informāciju:

 

Preces īpašības

 

Pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā. Papildus informācija tiek sniegta pēc Patērētāju pieprasījuma

ar interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību ne vēlāk kā 48 stundu laikā.

 

Preču cenas 

 

1. Visas cenas precēm interneta tirdzniecības vietne "pasx.lv" uzrādītas eiro (EUR) vai Apvienotās Karalistes mārciņas

(GBP) kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) - lai mainītu veidu, kādā interneta vietne parāda valūtas vērtības,

noklikšķiniet uz cilnes Valūta. Preces cena ir tāda, kāda ir noradīta veiktajā pasūtījumā līdz saistību pilnai izpildei. 

2. Izmaksas par preču piegādi Patērētājam nav iekļautas preces cenā.

 

Pasūtījumu piegādes laiki, veidi un to izmaksas

 

1. Preču piegāde Latvijas teritorijā tiek veikta 1-4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas. Pārdevējs veic preces

piegādi Patērētāja norādītajā adresē saskaņā ar pasta piegādes noteikumiem un "psx.lv" mājaslapā sadaļa “Preču Piegāde”

noteiktajiem tarifiem. Patērētājs sūtīšanas izdevumu un preču apmaksu veic kopā, pirms preču piegādes no Pārdevēja.

Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no piegādātāja īpašiem noteikumiem.

2. Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas Patērētājs (izņemot ja Patērētājs izmanto

atteikuma tiesības preces brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Pārdevējs).

 

Preču pasūtīšana

 

1. Pārdevējs apņemas piegādāt pircēja "psx.lv" interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Patērētājs apņemas pieņemt

un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Preces pasūtīšana uzskatāma par Patērētāja piedāvājumu

Pārdevējam noslēgt šo distances līgumu par pasūtītājās preces piegādi un par Patērētāja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci

par norādīto cenu. Patērētājs pasūta preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā "psx.lv".

2. Lai noformētu pasūtījumu, Patērētājam nepieciešams piereģistrēties - noformēt pasūtījumus Internetā var tikai

reģistrēti lietotāji. Reģistrējoties kā lietotājs interneta vietnes "psx.lv" Patērētājs apņēmās iesniegt pareizus personīgus datus,

reģistrēt savu īstu pilnu vārdu un izmantot darbojošo elektroniskā pasta adresi. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas Patērētājs

saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums, uzskatāms, ka Pārdevējs

ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim distances līgumam un šis distances līgums uzskatāms par noslēgtu

starp Patērētāju un Pārdevēju.

3. Par jebkurām izmaiņām Patērētājs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža

informēt Pārdevēju. Ja netiek saņemts rēķina apstiprinājums uz pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, Pārdevējs nav

pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies šim distances līgumam un Pārdevējam nav pienākuma izpildīt šādu pircēja pasūtījumu.

Šādā gadījumā Patērētājam jāpārliecinās, vai viņš ir pasūtījumu noformējis atbilstoši Pārdevēja prasībāmun vai ir norādījis

pareizu e-pasta adresi.

 

Pasūtījuma apmaksa

 

1. Apmaksa skaidrā naudā saņemot preci tirdzniecības vietnes "psx.lv" birojā.

2. Ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā.

Rēķina apmaksa jāveic 3 dienu laikā uz rēķinā norādīto kontu. Līdz naudas līdzekļu saņemšanai, pasūtītā prece tiek rezervēta

noliktavā 5 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas.  Kad Pārdevējs saņems no Patērētāja maksājumu, pasūtījums

tiks pieņemts un Patērētājam tiks nosūtīts par to paziņojums uz lietotāja profilā norādīto e-pastu. Tikai pēc apmaksas saņemšanas

pasūtījums tiek pieņemts izpildē. Fiziskām personām veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” ir jānorāda pasūtījuma numurs.

Ar juridiskajām personām faktūrrēķina noformēšanai sazinās Pārdevējs. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas

ienākšanas internetveikala norēķinu kontā. 

 

Maksājuma atgriešana

 

Pārdevējs var atsaukt pirkumu šādos gadījumos: 

1. Izvēlēto preci nav iespējams saņemt no ražotāja

2. Piegādes laiki pārsniedz līguma noteiktos

3. Rodas citi pamatoti iemesli atcelt pirkumu

Samaksāto pirkuma summu Pārdevējs atgriezīs uz bankas kontu, no kura Patērētājs veic maksājumu ne vēlāk kā

14 kalendāro dienu laikā.

 

Garantija

 

1. Visām precēm, kas nopirktas interneta tirdzniecības vietnes “psx.lv” ir 1999.gada 18.marta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

noteiktā 2 gadu (24 mēnešu) garantija. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un

garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājusies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Patērētājam ir tiesības pieprasīt preces

bezmaksas remontu vai apmaiņu. Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments, kā arī ražotāja , pārdevēja izsniegts garantijas dokuments

(ja attiecīgai precei garantijas dokuments tiek izsniegts). Garantijas talons ir spēkā tikai tad, kad tajā pareizi un skaidri norādīts:

modeļa nosaukums, pārdošanas datums, pārdevēja paraksts un zīmogs. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai labot

rēķinā vai garantijas talonā norādītos datus.

2. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

2.1. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu

2.2. ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai

       citiem nepieļaujamiem mērķiem

2.3. ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus

2.4. ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas

2.5. ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā

2.6. ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

3. Bojājumi, kuri anulē garantiju:

3.1. bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē

3.2. bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.),

       kā arī nelaimes gadījumi

3.3. bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori

3.4. bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu,

        aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana. 

4. Garantija neattiecas: uz izlietošanas materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem,

ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.

5. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu

atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Apmaksa par preci tiks atgriezta tikai tajā gadījumā, ja prece ir oriģinālā, nebojātā iepakojumā, bez vizuāliem

un tehniskiem bojājumiem un pilnā komplektā, kāds tas bijā preces saņemšanas brīdī. Ja tomēr šādi bojājumi ir atrodami, Pārdevējam ir tiesības preci

nepieņemt. Atgrieztā prece nedrīkst būt lietota. Pārdevējs pieņem preci tajā gadījumā, ja prece ir bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem un

pilnā komplektā, kāds tas bija preces saņemšanas brīdī. Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, Patērētājam ir jāatlīdzina Pārdevējam

zaudējumus sakarā ar preces vērtības samazināšanos. Samaksāto pirkuma summu Pārdevējs atgriezīs uz bankas kontu, no kura Patērētājs

veic maksājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.

6. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Preču atgriešanas garantijas noteikumi.

 

1. Prece nebojātā oriģinālajā iepakojumā Patērētājam japiegādā vai jānosūta ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku uz

iWare Distribution SIA biroja adresi: Brīvības 204a, Rīga, LV - 1039. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

Jāpievieno aizpildītā preču atgriešanas veidlapa (tiek izsūtīta pēc Patērētāj pieprasījuma uz norādīto e-pastu adresi).Ja viss atbildīs

noteikumiem, Pārdevējs trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas atmaksās Patērētāja pirkuma summu bankas

kontā, no kura tika maksāts par pasūtījumu, vai citā preču atgriešanas veidlapā norādītā kontā.

2. Pārdevējs patur tiesības pirkuma summu neatmaksāt, ja atgrieztais sūtījums neatbildīs Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 no

2014.gada 20.maijā (3. panta 29. punkts).

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

 

Atteikuma tiesības un preču atgriešanas kārtība

 

1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam

iegādāto preci. Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma

atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un

Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu". 

2.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

2.1. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs,

        ir ieguvusi preci valdījumā

2.2. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona,

        kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci

2.3. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs

        un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu

2.4. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs,

        ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.

3. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu

(tiek izsūtīta pēc Patērētāj pieprasījuma uz norādīto e-pastu adresi) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots,

ja Patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdevējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju Pārdevēja tīmekļa vietnē

elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā Pārdevējs,

izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.

Patērētājs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam,

kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

5. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats

piedāvājis paņemt preci atpakaļ. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par

patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, izņemot Patērētāja samaksātos

piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs,

izņemot gadījumus, kad Patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu

nav jāmaksā. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai

nav informējis Patērētāju, ka izmaksas jāsedz Patērētājam. 

8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

8.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis,

        ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts

8.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var

        rasties atteikuma tiesību termiņā

8.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta

8.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš

8.5. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu

8.6. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja

        iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

9. Piesakot Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša

dokumenta kopiju. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".

Attiecības starp Patērētāju un Pārdevēju regulē šis distances līgums, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Patērētājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības

puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Veicot pasūtījumu interneta tirdzniecības vietnes “psx.lv”, Patērētājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos

ievērot un pildīt. Patērētājs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.